Vissa skollagsfrågor − Del 2

Diarienummer LED 2014/291

Remissvar på U2014/5176/S, 4 december 2014

DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde.

Inledningsvis kan konstateras att DO i anslutning till införandet av skollagen (2010:800) tillstyrkte att det i lagen infördes en bestämmelse om att utbildningen i skolor och förskolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell (se DO:s yttrande över departementspromemorian Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)). De principiella överväganden som låg till grund för DO:s dåvarande ställningstagande äger alltjämt giltighet. DO avstyrker därför promemorians förlag om att det i verksamhet med offentlig huvudman ska vara möjligt att i sådan utbildning som inte är undervisning ha enstaka inslag med konfessionell prägel som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv.

Enligt DO:s uppfattning finns det anledning att befara att förslaget – om det genomförs – kan få till följd av att vissa elever känner sig nödgade att avstå från att delta i de utbildningsmoment, till exempel skolavslutningar, där konfessionella inslag ingår. En sådan konsekvens förefaller också vara förutsett i själva förslagets innehåll, som ju uttryckligen anger att deltagandet i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt.

Medan DO kan ha sympati med ambitionen att underlätta för skolor att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv, ska detta syfte vägas mot alla elevers möjlighet att delta vid den typ samlingar som det är fråga om. Vid en sådan bedömning måste enligt DO:s uppfattning företräde ges till vikten av att inte genom införandet av konfessionella inslag riskera att de facto utestänga vissa elever från delar av utbildningen. Promemorians förslag i denna del får enligt DO:s uppfattning anses mindre väl förenlig med skyldigheten för utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat religion eller annan trosuppfattning. Härtill kommer att den aktuella bestämmelsen kan förväntas ge upphov till betydande tillämpningssvårigheter. Förslaget bör därför inte genomföras.

DO vill i detta sammanhang vidare informera om att det i myndighetens dialog med civila samhället framkommit att det alltjämt förkommer inslag som kan upplevas som konfessionella i förskolor och skolor som drivs av offentlig huvudman.

DO välkomnar förslaget om förtydligande i skollagen att tilläggsbelopp för särskilt stöd ska vara individuellt utformat utifrån barnets eller elevens behov.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg samt juristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Ulrika Bertilsson
Utredare