Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Diarienummer LED 2013/358

Remissvar på Ds 2013:73, Ju2013/8027/L7, 22 januari 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående promemoria.

I promemorian redovisas huvudsakligen överväganden kring den särskilda situation där en utlänning ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sitt i Sverige bosatta barn, för vilket utlänningen är vårdnadshavare och med vilket han eller hon också sammanbor.

Med utgångspunkt från de såväl i internationella konventioner som i svensk rätt erkända principerna om rätt till respekt för privat- och familjeliv och om hänsyn till barnets bästa, finns det enligt Ombudsmannens starka skäl att ifrågasätta lämpligheten av utlänningslagens nuvarande bestämmelser på denna punkt.

Detta gäller såväl det förhållandet att uppehållstillstånd i sådana fall endast synes kunna beviljas om det i enlighet med 5 kap 3 a § tredje stycket utlänningslagen (2005:716) kan anses föreligga synnerliga skäl, som det faktum att en förälder som i denna situation önskar ansöka om uppehållstillstånd enligt gällande ordning tvingas lämna landet, och alltså skiljas från sitt barn, för att inge sin ansökan från utlandet.

Det får mot denna bakgrund anses vara önskvärt att få till stånd en förändring av utlänningslagens reglering av förutsättningarna för uppehållstillstånd i den aktuella situationen. DO tillstyrker således förslaget om att i utlänningslagen införa en särskild grund för uppehållstillstånd på grund av anknytning för en utlänning som är förälder och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. DO välkomnar även förslagen om att personer som ansöker om uppehållstillstånd på denna grund ska kunna undantas från kravet om att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresan i landet, liksom förslaget om ändring av bestämmelsen i 12 kap. 18 § UtlL om uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning.

Beträffande sådana föräldrar eller vårdnadshavare som i andra typer av situationer önskar ansöka om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till ett här bosatt barn, föreslås i promemorian inte någon förändring av gällande reglering. I denna del redovisas kortfattat bedömningen att avgränsningen av den föreslagna särskilda grunden för uppehållstillstånd till att specifikt avse utlänningar som är föräldrar till och vårdnadshavare för samt bor tillsammans med ett underårigt barn i Sverige utgör "en rimlig avvägning mellan faktorer som familjens enhet, barnets bästa och den reglerade invandringen" (s. 35). Avsikten sägs således vara att de föräldrar eller vårdnadshavare som inte omfattas av lagförslaget även fortsättningsvis "i udda och ömmande undantagsfall" (s.s.) ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige med stöd av 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 UtlL.

Enligt Ombudsmannens mening hade det i denna del varit önskvärt med en betydligt mer utförlig redogörelse för, och analys av, de olika situationer och typfall där frågor om uppehållstillstånd för utländska föräldrar på grund av anknytning till deras i Sverige bosatta barn kan aktualiseras. I avsaknad av en sådan närmare analys saknar DO tillräckligt underlag för att i detta sammanhang ta ställning till om det även i förhållande till andra sådana situationer eventuellt kan finnas anledning att justera utlänningslagens bestämmelser om uppehållstillstånd på grund anknytning. Enligt Ombudsmannens uppfattning bör denna fråga göras till föremål för ytterligare överväganden i ärendets fortsatta beredning.

Beslut i detta ärende har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Mattias Falk. I den slutliga handläggningen har också kanslichefen Jenny Olausson deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Mattias Falk
Internationell sekreterare