Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Diarienummer LED 2014/268

Remissvar 12 augusti 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i denna remisspromemoria.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten