Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Diarienummer LED 2014/31

Remissvar på SOU 2013:85, 23 april 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande. Yttrandet är begränsat till frågan om tillträdesförbud. Övriga delar av utredningen bedöms falla utanför DO:s ansvarsområde.

Tillträdesförbud

DO delar utredningens bedömning att övervägande skäl talar emot att införa ett straffrättsligt sanktionerat tillträdesförbud. Utredningen har dock lämnat ett lagförslag enligt vilket butiksägare under vissa givna förutsättningar med rättsligt bindande verkan skulle få utfärda förbud för enskilda att vistas i en utpekad butikslokal. Enligt lagförslaget ska det vara straffbart för den enskilde att bryta mot ett sådant förbud.

DO vill med anledning av detta förslag anföra följande. DO delar de invändningar som förs fram i utredningen och menar att det finns anledning att noga överväga om det är lämpligt med ett förbud som kan meddelas av enskilda. Det är därtill av yttersta vikt att säkerställa att en möjlighet att meddela sådana förbud inte riskerar att få en diskriminerande effekt.

För det fall ett sådant lagförslag utreds vidare bör diskrimineringsperspektivet särskilt beaktas. Det bör noga övervägas på vilket sätt enskilda kan ges ett starkt skydd mot diskriminering. Huruvida detta bör göras med ett direkt förbud mot diskriminering i den föreslagna lagen eller genom en hänvisning till annan författning bör bli föremål för fortsatt övervägande. DO noterar att flera av de grupper som skyddas av diskrimineringslagen (2008:567) inte omnämns i det lagförslag som utredningen lämnat.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Anna-Carin Gustafsson Åström efter utredning och förslag från juristen Linnea Sigeman.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Enhetschef, rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Linnea Sigeman
Jurist