Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Diarienummer LED 2014/65

Remissvar på SOU 2013:79, 23 april 2014

DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Sammanfattning

DO tillstyrker utredningens förslag att införa meddelarskydd för privatanställda arbetstagare inom vård, skola och socialtjänst. DO hade dock önskat att den föreslagna lagen omfattat samtliga anställda i offentligt finansierad verksamhet.

Ur DO:s synvinkel är det av yttersta vikt att verksamheter som drivs med stöd av offentliga medel arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Förslaget är en viktig pusselbit för ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras. DO tycker att det är särskilt viktigt att förslaget bidrar till att barn och elevers intressen bättre kan tas tillvara.

Övergripande synpunkter

DO välkomnar att förslaget leder till att barns, patienters och äldres ställning stärks. Det är betydelsefullt i arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

DO:s uppfattning är att meddelarskyddet kan påverka i avskräckande syfte. Ett lagstadgat skydd som omfattar efterforsknings- och repressalieförbud för privatanställda stärker deras ställning. DO menar att detta kan få till följd att fler vågar påtala brister och att flera aktörer agerar proaktivt för att förhindra diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Generellt kan utredningens förslag väntas öka tryggheten för anställda, elever, brukare och anhöriga eftersom missförhållanden och brister i verksamheten kan uppmärksammas. De myndigheter som utövar tillsyn över verksamheterna kan ingripa tidigare när information om missförhållanden når allmänheten.

Barnperspektivet

I myndighetens uppdrag ingår uttryckligen att DO ska motverka diskriminering som har samband med ålder - utan någon nedre åldersgräns. Detta innebär att DO ska verka för att barn inte diskrimineras inom några områden av samhällslivet. Förslaget att meddelarskydd införs för privatanställda inom skolområdet är särskilt viktigt utifrån ett barnperspektiv. DO:s uppfattning är att förslaget bidrar till att barn och elevers intressen bättre kan tas tillvara.

7.4 Avgränsningar inom verksamheter

Utredaren ger arbetsgivaren ansvaret för att avstå från att vidta repressalieåtgärder eller att efterforska uppgiftslämnaren när tveksamheter uppstår. Även om det kan sägas ligga i arbetsgivarens intresse att organisera sin verksamhet så att det blir tydligt om det förstärkta meddelarskyddet gäller, är förslaget varken tydligt eller förutsägbart. DO menar att det behövs ett klargörande i denna del.

7.5 Vilka regleringsmodeller är tänkbara?

DO delar utredarens uppfattning att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet bör regleras i en särskild lag.

8.6.1 Kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen

Utredningen konstaterar att verksamheten hos de kompletterande aktörerna, och framför allt etableringslotsarna, stämmer in på många av de kriterier som utredningen har ställt upp för att kunna urskilja vilka verksamheter som lämpar sig för ett stärkt meddelarskydd. I nästa mening skriver utredningen att "mot bakgrund av hur verksamheten för tjänster som etableringslotsar och jobbcoacher är organiserad, med i huvudsak många väldigt små aktörer, kan det dock ifrågasättas om det finns något egentligt behov av meddelarskydd inom dessa verksamheter".

DO delar inte den uppfattningen utan menar tvärtom att ett stärkt meddelarskydd är extra angeläget i små verksamheter. Etableringslotsarnas uppdrag är att stödja de nyanländas etablering i arbetslivet och tillgången till arbetslivet är en viktig del av de integrationspolitiska målen. Av den anledningen skulle ett inkluderande av kompletterande aktörer, särskilt etableringslotsar, ha effekt på möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. Dessutom är arbetssökande (speciellt nyanlända) precis som skolelever, patienter och äldre många gånger i en beroendeställning.

9.1.1 Vilka verksamheter ska omfattas

Meddelarfrihet som en del av yttrandefriheten är en grundläggande frihet och en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Därför förordar DO en modell där all verksamhet som är offentligt finansierad får ett förstärkt meddelarskydd. De verksamheter som av olika skäl inte lämpar sig för att omfattas får då undantas från tillämpningen.

9.1.2 Vilken personal ska omfattas

DO delar utredningens förslag att samtliga anställda ska omfattas, även inhyrda.

9.4.3 Förhållandet till arbetsrätten

DO delar utredningens uppfattning att det i nuläget inte finns något behov av att införa en bestämmelse som innebär att ett uppgiftslämnande med stöd av lagen inte utgör saklig grund för uppsägning. DO förordar att det får anses följa direkt av repressalieförbudet. Det bör sedan vara Arbetsdomstolens uppgift att pröva frågan om saklig grund i det enskilda fallet.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I ärendets beredning har även enhetschefen Therese Östmark deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson
Jurist