Slutbetänkande: ”Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan

Diarienummer LED 2013/287

Remissvar på SOU 2013:74 , 30 januari 2014

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde.

Med detta som utgångspunkt har DO i sak inga invändningar mot de förslag som lämnas av utredningen och tillstyrker särskilt utredningens förslag under avsnitt 12.3.1 Anmälnings- och omprövningsskyldighet ska gälla alla elever i särskola.

Härutöver vill DO lyfta några övergripande synpunkter.

DO välkomnar utredningens förslag som syftar till att bättre kunna följa upp ungdomar i övergången mellan skola och arbetsliv.

DO vill dock uppmärksamma regeringen på att etniska minoriteter kategoriseras på två olika sätt i betänkandet, först i kategorin utrikesfödda och senare i en mer beskrivande kategorisering, född i Sverige av invandrade föräldrar, invandrat innan 13 års ålder, invandrat efter 12 års ålder.

Båda sätten att använda begreppet är rimliga, men när de kombineras i samma utredning så behöver tillämpningen förklaras, dels för att läsaren ska kunna förstå hur och varför de båda sätten att räkna på används för att kategorisera etnisk tillhörighet, dels för att kunna jämföra och förstå den statistik som presenteras i olika delar av utredningen. Detta är särskilt viktigt i sammanhang där etniska minoriteter – vilket utredningen visar – är överrepresenterade i statistiken.

DO delar utredningens bild av att statistiken avseende unga med funktionsnedsättning som varken arbetar eller studerar är bristfällig. DO vill betona vikten av att denna iakttagelse också genomsyrar den fortsatta beredningen av betänkandet. Ett effektivt genomförande av de förslag som utredningen lämnar inom området förutsätter tillgång till mer utvecklad data avseende unga med funktionsnedsättning som varken arbetar eller studerar.

Myndigheten vill också uppmärksamma regeringen på att det perspektiv utredningen använt i sin beskrivning av situationen för unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden antyder att svårigheten för unga med funktionsnedsättning beror på deras funktionsnedsättning och inte på hinder i miljön eller en utestängande norm på arbetsmarknaden.

DO delar utredningens uppfattning om att befintliga strukturer för samverkan och samordning mellan centrala aktörer behöver förstärkas. DO vill dock inför den fortsatta beredningen av förslagen trycka på vikten av att man säkerställer att det civila samhället som på olika sätt företräder unga inkluderas i samverkans- och samordningsprocesserna. Samråd, samordning och samverkan med de som berörs av förslagen är viktigt för utfallet av kommande insatser.

Enligt kommittédirektivet ska utredningen tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i sina analyser. Dessutom ska utredaren ange möjliga konsekvenser för de integrationspolitiska målen. DO saknar dessa perspektiv i de analyser som utredningen gjort.

Beslut i detta ärende har fattats av Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredare Ammar Makboul. I den slutliga beredningen har även enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul
Utredare, Utvecklingsenheten