Skolverkets förslag till föreskriftsändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

Diarienummer LED 2014/194

Remissvar 4 juni 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående föreskriftsändringar.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i aktuella föreskriftsförändringar.

Beslut i detta ärende har fattats av Anna-Carin Gustafsson Åström efter utredning och förslag från Anna Werner.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Chef för rättsenhet samhällsliv och utbildning

Anna Werner
Jurist