Riksinternatskolor

Diarienummer LED 2014/112

Remissvar 13 maj 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i denna remisspromemoria.

DO vill dock uppmärksamma med anledning av att det i promemorian tas upp att det i skollagen ska förtydligas att bestämmelserna om åtgärder mot kränkande behandling även omfattar internatverksamhet som har nära samband med en skolverksamhet och att sådan internatverksamhet står under Skolinspektionens tillsyn.

DO menar att ett det är viktigt att ett sådant förtydligande görs på ett sätt att det även synliggör att också DO, utifrån bestämmelserna i diskrimineringslagens 2 kap. 5-8§§ och 3 kap. 14-16§§, har möjlighet att utöva tillsyn över den internatverksamhet som promemorian avser i sitt förslag. DO vill även understryka vikten av att det vid översynen av lagstiftning och vidare vid en eventuell ändring tas i beaktande att bestämmelserna i respektive lagstiftning i största mån ska harmoniseras med varandra.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare