Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Diarienummer LED 2014/246

Remissvar på SOU 2014:23 , 7 november 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO ser behovet av mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. DO ser därför positivt på utredningens ansats att individens behov ska stå i centrum vid kontakt med socialtjänst och hälso- och sjukvård och att såväl socialtjänstens och hälso- och sjukvården insatser som informationshantering ska präglas av respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

DO kan dock i likhet med det särskilda yttrandet konstatera att det saknas en fördjupad konsekvensanalys av utredningens förslag. DO kan därför inte bedöma förslagens konsekvenser ur ett diskrimineringsperspektiv. Mot den bakgrunden har DO inte möjlighet att utifrån myndighetens uppdrag och ansvarsområde ta ställning till om eller på vilket sätt de föreslagna förändringarna kan bidra till en jämlik vård och social omsorg av hög kvalitet där allas lika rättigheter och möjligheter säkerställs i högre utsträckning än i dag. DO vill dock framföra några synpunkter på delar av utredningens innehåll.

DO har noterat att begreppet "ras" förekommer i utredningen. Vid framtagandet av diskrimineringslagen (2008:567) togs begreppet "ras" bort. I förarbetena till diskrimineringslagstiftningen förs ett principiellt resonemang kring begreppet "ras". I diskrimineringslagen används i dag istället begreppet etnisk tillhörighet vilket innefattar nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

DO vill i sammanhanget även lyfta fram den utredning, Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer, som har tillsatts för att göra en översyn av bland annat användningen av begreppet "ras" i svensk lagstiftning.
DO vill i sammanhanget understryka vikten av att all dokumentation och journalföring görs på ett icke-diskriminerande sätt. DO menar exempelvis att det är angeläget att i det fortsatta arbetet med utredningens förslag tydligt signalera att ovidkommande uppgifter om en persons etniska tillhörighet inte ska användas i till exempel journalföring. Detta hindrar dock inte journalföring om relevanta uppgifter så som eventuellt behov av tolk. På samma sätt bör inte heller ovidkommande uppgifter om kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder förekomma i journalföring eller i övrig informationshantering.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare