Översyn av det statliga stödet till dagspressen

Diarienummer LED 2013/294

Remissvar på SOU 2013:166, 7 februari 2014

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över utredningens förslag.

Förslag på stödsystem som beaktar nationella minoriteter

I sitt tidigare delbetänkande föreslår kommittén att upplagegränsen för driftstöd sänks för dagstidningar som i huvudsak skrivs på samiska eller meänkieli. Ett annat förslag var att ta bort kravet på att minst 90 procent av upplagan ska vara spridd i Sverige, även om stödet fortfarande bara ges för upplagan som säljs i Sverige.

Nu föreslår kommittén att det finska språket ska omfattas av samma förslag till regeländringar som för samiska och meänkieli. DO menar att samtliga fem nationella minoritetsspråk borde ha beaktats. Kommittén framför inga skäl till varför de valt att stanna vid tre av de nationella minoritetsspråken. DO hade gärna sett att en bredare översyn gjordes för att komma fram till vilka andra åtgärder, förutom förändringar i presstödet, som skulle kunna bidra till att uppmuntra och underlätta för dagstidningar på de olika nationella minoritetsspråken.

Ställa krav på respekt för demokratins idéer

Kommittén anser att det inte behöver införas någon bestämmelse om krav på respekt för demokratins idéer som villkor för presstöd. DO delar inte kommitténs slutsats.

Kommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger har i ett särskilt yttrande reserverat sig mot kommitténs förslag. DO instämmer i ordförandens slutsatser om behovet av en så kallad demokratibestämmelse i ett framtida stödsystem till dagspressen.

DO vill i sammanhanget påminna om kritiken som riktas mot Sverige av Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) som även finns formulerad i FN-förbundets parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté. Nuvarande skydd mot spridning av rasism i medierna anses här vara för svagt i Sverige.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har även kanslichefen Jenny Olausson deltagit.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ammar Makboul
Utredare, Utvecklingsenheten