Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningscenter

Diarienummer LED 2013/329

Remissvar på Ju2013/8588/Å, 23 januari 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående utkast till lagrådsremiss. DO har tidigare lämnat yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsansvar, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17).

DO har i sak inga invändningar mot de förslag som lämnas i utkastet. Förslaget, att bestämmelserna i häkteslagen (2010:611) om rättigheter för intagna och myndighetsbefogenheter för upprätthållande av ordning och säkerhet ska vara tillämpliga på verksamheten vid Rättsmedicinalverkets undersökningsenheter, innebär att samtliga frihetsberövade personer som genomgår undersökning vid enheterna behandlas likvärdigt.

DO bedömer att förslaget kan verka främjande för likabehandlingen av personer med psykisk funktionsnedsättning och andra personer som genomgår undersökningar vid Rättsmedicinalverkets undersökningsenheter.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Anna-Carin Gustafsson Åström efter utredning och förslag från juristen Carolina Stiwenius. I ärendets beredning har också juristen Anna Fritshammar deltagit.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Enhetschef

Carolina Stiwenius
Jurist