När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism

Diarienummer LED 2014/15

Remissvar på SOU 2013:81, 12 mars 2014

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. Utredningens förslag faller i stort utanför DO:s område. Det finns dock ett par saker som DO vill uppmärksamma och det gäller risken för inverkan av föreställningar om islam för de enskilda individer som inom ramen för sitt arbete ska identifiera unga i riskzonen och föra samtal med dem. DO vill därför uppmuntra till att kunskap i sådana frågor inkluderas i de medvetandehöjande insatserna i utredningens förslag och att sådana risker beaktas i implementeringen av förslagen.

DO ber att få hänvisa till studier som indikerar att det finns risker för en tydlig motvilja mot muslimer och negativa bilder av islamisk kultur och värderingar[1] samt där islam och muslimer uppfattas som säkerhetshot och "muslimsk kultur" utgör ett hot mot de värden som västvärlden förknippar sig med[2]. Kunskap om hur inställning till "den muslimska kulturen" kan vara avgörande för socialarbetares bedömning av enskilda fall och påverka beslut och insatser[3] kan också användas för att medvetandegöra relevanta individer i utredningens förslag.

DO anser att detta är angeläget att påpeka då utredningen framhåller att det viktigaste i det förebyggande arbetet sker i mötet mellan människor, vilket kräver kunskap som "aldrig kan förmedlas i text, utan kräver andra typer av pedagogisk förmedling och individuell träning"[4].

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg. I den slutliga handläggningen har också utredare Katarina Rouane och utredare Paula Lejonkula (föredragande) deltagit.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Paula Lejonkula
Utredare

[1] Diaz, J A (2005), Allmänhetens attityder till rasism, främlingsfientlighet, islamofobi och antisemitism, Integrationsverket samt Integrationsbarometer 2007, Integrationsverkets rapportserie 2007:4

[2] Borell (2012), Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. SST:s skriftserie, NR1. Stockholm: Nämnden för statligt stöd till trossamfund

[3] Eliassi (2006), Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten. I Kamali (2006) Den segregerade integrationen: Om social sammanhållning och dess hinder. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:73. Stockholm:Fritzes

[4] SOU 2013:81 s106