Lättläst

Diarienummer LED 2013/270

Remissvar på SOU 2013:58, 9 januari 2014

Diskrimineringsombudsmannens (DO) avger följande yttrande över ovanstående utredning.

Sammanfattning

DO:s remissvar är fokuserat på de förslag som har relevans för DO:s verksamhetsområde såsom lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. DO lämnar därmed inga detaljerade synpunkter på de organisatoriska eller ekonomiska aspekterna av förslaget.

DO tillstyrker förslaget i betänkandet om att Centrum för lättlästs (CFLL:s) verksamhet slås samman med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och inom myndigheten bildar ett nationellt kunskapscentrum för att sammanställa gemensamma riktlinjer för lättläst och att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund. DO ser även positivt på att den nya myndigheten exempelvis ska fortsätta att ge ut tidningen 8 SIDOR för att göra nyhetsinformation tillgänglig på lättläst svenska.

DO bedömer dock att effekterna av avsmalning av den nya myndighetens målgrupp inte analyseras tillräckligt i betänkandet. Det är viktigt att denna avsmalning inte begränsar rättigheterna för bosatta i Sverige att lära sig och utveckla det svenska språket. DO önskar därmed att effekterna av den föreslagna förändringen i målgruppen analyseras ytterligare.

Målgrupp för de statliga insatserna för lättläst (avsnitt 6.3.3)

I betänkandet föreslås att det nya nationella kunskapscentret för lättläst i huvudsak ska fokusera på att tillgodose den så kallade primära målgruppens behov av lättläst, det vill säga personer med utvecklingsstörning, andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och med demens.   Betänkandet föreslår att de statliga insatserna för den sekundära målgruppen, det vill säga personer med enklare former av läs- och skrivsvårigheter, läsovana och som nyligen invandrat till Sverige och som inte kan svenska på grundläggande nivå, ska smalas av till de behov som marknaden inte tillgodoser. Några anledningar till den föreslagna begränsningen i den nya myndighetens målgrupp är att det saknas evidens för vilken typ av text som gynnar läs- och skrivförståelsen hos den sekundära målgruppen samt att marknaden möter denna målgrupps behov i större utsträckning än den primära målgruppens.

DO ställer sig positiv till att prioriteringar av de statliga insatserna bygger på vetenskaplig grund. Samtidigt anser DO att redogörelsen om konsekvenserna av uppdelningen mellan primär- och sekundär målgrupp är delvis underutvecklad i betänkandet. Det saknas en tydlig konsekvensanalys i betänkandet om förslaget kan medföra några risker för exempelvis den sekundära målgruppen gällande försämrade möjligheter att utveckla sin läsförmåga och läsförståelse.

Studier visar att läsförståelsen har försämrats bland eleverna i Sverige och att många vuxna svenskar brister i sin läsförmåga. Det är därmed extra angeläget att det inte uppstår glapp mellan offentliga och privata insatser för tillgängliga texter för läsovana, personer med funktionsnedsättning, nyligen invandrade, etc.

Det finns en rad hinder i det svenska samhället som resulterar i att exempelvis personer med olika funktionsnedsättningar eller personer som saknar grundläggande kunskap i det svenska språket inte har tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Det är angeläget att de föreslagna åtgärderna inte bygger upp nya hinder eller begränsningar i deltagandet för dessa grupper. Språklagen ger bland annat alla som är bosatta i Sverige rätten till att få lära sig, utveckla och använda svenska (språklag 2009:600).

Sverige har vidare ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som bland annat säger att staterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten och få tillgång till lika villkor som andra till information och kommunikation. Läsförståelse är en förutsättning för att kunna delta i det svenska samhället på lika villkor och för att kunna hävda sina rättigheter.

DO vill därför understryka vikten av att de statliga insatserna grundar sig på att följa förändringar i både de primära och sekundära målgruppernas förutsättningar och behov samt i tillgången till lättlästa texter på marknaden. Detta i syfte att undvika betydande glapp mellan tillgången till lättlästa texter på den privata marknaden och statens kompensatoriska insatser på området lättläst. Det är också angeläget att utveckla forskning på området avseende målgruppernas behov och förutsättningar.

Alternativa metoder (avsnitt 6.3.6)

DO ser stora fördelar med betänkandets förslag att den nya myndigheten ska utveckla de tekniska verktygen på området lättläst. Samtidigt vill DO betona att utveckling av de tekniska verktygen kan vara ett av flera potentiella utvecklingsområden av metoder för att möta målgruppens behov. Det är angeläget att uppmärksamma att datorer och internet inte är tillgängliga för alla i målgruppen.
Beslut i detta ärende har fattats av chef för Utvecklingsenheten, Lovisa Strömberg, efter utredning och förslag från utredare Johanna Kumlin. I den slutliga handläggningen har också informatör Eva Carlson Wåhlberg deltagit.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Johanna Kumlin
Utredare