Lärlingsutbildning och arbetsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Diarienummer LED 2014/254

Remissvar på U2014/4311/GV, 28 oktober 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. Med utgångspunkt i DO:s uppdrag och ansvarsområde ställer sig DO positiv till förslagen i promemorian och framför följande synpunkter.

Tidigare yttrande

DO vill påminna om de synpunkter som fördes fram i DO:s yttrande till betänkandet "Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv" (SOU 2010:19), se bilaga 1.

Tillgänglighet

DO vill även uppmärksamma de ändringar i diskrimineringslagen som träder i kraft i januari 2015. Ändringarna innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Denna lagändring kan ställa särskilda krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare i samband med lärlingsutbildningar och arbetsplatsförlagt lärande.

Beslut i detta ärende har fattats av Anna-Carin Gustafsson Åström efter utredning och förslag från Anna Werner.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Enhetschef rättsenhet samhällsliv och utbildning

Anna Werner
Jurist