Kampsportslagen från 2006 till idag och förslag till ändringar i kampsportsregleringen

Diarienummer LED 2014/217

Remissvar på Ku2014/44/MFI, 17 juni 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har utifrån sitt uppdrag och ansvarsområde inga synpunkter på innehållet i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Jenny Olausson, chef för DO:s Kansli, stf Diskrimineringsombudsman.

Jenny Olausson
Chef för DO:s kansli, stf Diskrimineringsombudsman