Internationella skolor

Diarienummer LED 2014/292

Remissvar på U2014/5177/S, 25 november 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inget att invända mot de förslag som lämnas. DO noterar dock att det i denna remisspromemoria saknas en konsekvensanalys som inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder, vilket hade varit önskvärt.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg. I den slutliga handläggningen har också Carl Lind, jurist, och Magdalena Sievers (föredragande) deltagit.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare