ILO:s rapport V(1) The transition from the informal to the formal economy

Diarienummer LED 2014/300

Remissvar 14 oktober 2014

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Det är bra att rapporten pekar på att länder ska beakta jämställdhet och diskriminering samt till grupper som är särskilt utsatta för de sämre arbets- och livsvillkor arbetstagare i den informella ekonomin upplever, när länderna utarbetar strategier för att underlätta övergången från informell till formell ekonomi.

I dessa stycken - paragraf 8(h) och 8(i) i rapporten - är det viktigt att också ha med ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att flera diskrimineringsgrunder kan samverka och skapar olika villkor. Ett sådant synsätt ökar förutsättningarna för att utforma ändamålsenliga åtgärder och strategier.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Mats Johansson.

Lovisa Strömberg
Chef Utvecklingsenheten

Mats Johansson
Utredare