Framtidsfullmakter

Diarienummer LED 2014/206

Remissvar på Ds 2014:16, 10 september 2014

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande.

DO vill i detta sammanhang betona vikten av att förslagen i promemorian beaktar att den enskildes handlingsförmåga inte inskränks mer än vad som är nödvändigt enligt artikel 12 punkten 4 i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I övrigt ser DO positivt på promemorians förslag om framtidsfullmakter.

Beslut i detta ärende har fattats av Anna-Carin Gustafsson Åström efter utredning och förslag från Anna Werner.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildning

Anna Werner
Jurist