Förslag till nya bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Diarienummer LED 2014/238

Remissvar 29 september 2014

Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) remissvar är avgränsat till frågor som berör det egna verksamhetsområdet, med den utgångspunkten lämnar DO följande yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya bestämmelser.

Jämlik vård

I så gott som samtliga målbeskrivningar för de olika specialistkompetenserna så finns det samma formuleringar för delmål om mångfald och jämlikhet.

Den specialistkompetenta läkaren ska:

  • Kunna bemöta människor med förståelse och respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
  • Uppvisa medvetenhet om egna normer, värderingar och perspektiv i möten med patienter och närstående

DO välkomnar dessa skrivningar. Det är bra att det finns skrivningar om mångfald och jämlikhet i de nya förslagen till bestämmelser.

Anmälningar om diskriminering som DO får in visar på att det behövs. Det visar också den satsning som DO och en rad andra myndigheter – däribland Socialstyrelsen – samlats kring och som går under namnet Nationell plattform för jämlik hälsa och vård. I det arbetet finns flera exempel på ojämlikheter inom vården. Inte minst vad gäller bemötande. Många gånger hamnar patienter i en situation med läkaren där de får ovidkommande privata frågor om till exempel sin religion, funktionsnedsättning, etniska tillhörighet eller sin sexuella läggning.

Förslag på justering av delmålet för mångfald och jämlikhet

DO anser att formuleringarna i delmålet för mångfald och jämlikhet behöver justeras för att förebygga missförstånd. Välvilligt inställda läkare kan tolka nämnda delmål som att de visar respekt och förståelse först när de ställer frågor om till exempel patientens religion eller sexuella läggning för att på så sätt deklarera eller testa sin medvetenhet och sina egna normer.

I delmålet står det: "Uppvisa medvetenhet (...) i möten med patienter och närstående" samt också "bemöta människor med förståelse".

Det är inte av illvilja läkarna kommenterar eller frågar patienter om deras religion, etniska tillhörighet, funktionsnedsättning och sexuella läggning utan oftast av nyfikenhet. Nuvarande skrivning till nya bestämmelser kan förstärka den obalans mellan läkare och patient som delmålet syftar till att motverka.

DO föreslår att ordet "förståelse" stryks i första stycket och att orden "som individer" läggs till. DO föreslår också att ordet "Uppvisa" i andra stycket ersätts med orden "Utveckla en". Denna justering förtydligar syftet med delmålet och skulle då lyda enligt följande.

Den specialistkompetenta läkaren ska:

  • Kunna bemöta människor med respekt och som individer oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
  • Utveckla en medvetenhet om egna normer, värderingar och perspektiv i möten med patienter och närstående

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande enhetschef Katarina Rouane efter utredning och förslag från utredare Ammar Makboul. I beredningen av ärendet har även utvecklingsstrateg Christine Gilljam deltagit.

Katarina Rouane
Biträdande chef för Utvecklingsenheten

Ammar Makboul
Utredare, Utvecklingsenheten