Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

Diarienummer LED 2014/311

Remissvar på 2011/101340, 9 december 2014

DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde.

DO ställer sig huvudsakligen positiv till förslaget. Eftersom myndigheternas uppdrag tangerar varandra, vilket också tydliggörs i och med föreskrifterna, ser DO också att Arbetsmiljöverket och DO skulle vara betjänta av ett samarbete myndigheterna emellan.

DO anser att definitionen av kränkande behandling även bör innehålla sexuella trakasserier. Föreskriften kan med fördel också innehålla en hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567) vari också regleras skyldigheter för arbetsgivare att vidta åtgärder för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier samt motverka diskriminering.

Vad gäller avsnitt 16 i konsekvensutredningen vill DO göra följande förtydligande. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. I 3 kapitlet diskrimineringslagen finns bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter. I det arbetet ingår att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Förbuden mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder är sammantaget ägnade åt att främja en utveckling i riktning mot lika rättigheter och möjligheter. Bestämmelserna om aktiva åtgärder är i första hand inte avsedda att tillämpas i enskilda fall. De är istället framåtsyftande och av generell eller kollektiv natur, se prop. 2007:08:95 s. 317. I den delen har diskrimineringslagen alltså i större utsträckning än vad som framgår av konsekvensutredningen samma sikte som regleringen kring arbetsmiljöfrågor.

Beslut i detta ärende har fattats av chef för Granskningsenheten Peter Wråke. I den slutliga handläggningen har också chef för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg, utredare Arja Lehto och utredare Charlotta Lindeberg (föredragande) deltagit.

Peter Wråke
Chef för Granskningsenheten

Charlotta Lindeberg
Utredare