Förslag till allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Diarienummer LED 2014/162

Remissvar på Dnr: 2014:00371, 13 maj 2014

DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde.

DO anser att vad som i förslaget till allmänna råd anges om kränkande behandling i stor utsträckning även gäller för trakasserier, vilket bör framgå av råden. Liksom åtgärder mot kränkande behandling kan åtgärder mot trakasserier i vissa fall tillgodose behov som framkommer vid en utredning om en elevs behov av särskilt stöd. Då ett åtgärdsprogram inte ska upprättas om utredningen visar att det förekommer kränkande behandling i en elevs skolsituation men det inte riskerar att påverka elevens utveckling i riktning mot målen bör det samma gälla om utredningen visar att trakasserier förekommer i elevens skolsituation. Det är även lämpligt att råden där de hänvisar till bestämmelserna gällande kränkande behandling i 6 kap. skollagen (2010:800) även hänvisar till bestämmelserna gällande trakasserier i 2 kap. diskrimineringslagen (2008:567)

DO har inget att invända mot skrivningarna under rubriken "Bedömningen av stödbehovet görs mot kunskapsmålen och kunskapskraven. Beslut i detta ärende har fattats av Anna-Carin Gustafsson Åström. I den slutliga handläggningen har också Ulrika Bertilsson, utredare, och Carl Lind (föredragande) deltagit.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Enhetschef

Carl Lind
Jurist