Förslag till allmänna råd med kommentar för fritidshemmet

Diarienummer LED 2014/154

Remissvar på diarienummer 62-2013:801, 6 maj 2014

Förslaget till allmänna råd med kommentar för fritidshemmet handlar om hur utvalda delar av fritidshemmets uppdrag kan hanteras utifrån bestämmelser i skollagen (2010:800) och aktuella läroplaner.

När det gäller fritidshemmets skyldighet att arbeta mot diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) och kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen hänvisas i de allmänna råden till Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10). Det hänvisas inte någonstans till diskrimineringslagen. Fritidshemmets likabehandlingsarbete ska genomsyra hela verksamheten – aktiviteter, förhållningssätt, regler och rutiner – och ska även utgöra en del av det ordinarie värdegrundsarbetet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser därför att diskrimineringslagen och fritidshemmets skyldighet att arbeta mot diskriminering bör lyftas fram i de allmänna råden.

Uppkomsten av diskriminering och kränkande behandling kan ofta kopplas till normer som råder i skolan eller på fritidshemmet. DO vill därför påtala vikten av att fritidshemmets personal tillämpar ett normkritiskt arbetssätt i allt arbete som rör normer och värderingar och detta bör enligt DO förmedlas i de allmänna råden.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Anna-Carin Gustafsson Åström efter utredning och förslag från utredaren Sara Stenberg. I den slutliga handläggningen har också utredaren Magdalena Sievers deltagit.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Enhetschef

Sara Stenberg
Utredare