Föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Diarienummer LED 2014/284

Remissvar på dnr 2014:00377, 11 september 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående föreskrifter. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Modersmål

Modersmålsundervisning får i princip inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kom mer från utlandet kan dock enligt 5 kap. 9 § skolförordningen (2011:185) få modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. Det framgår inte av föreskrifterna hur detta i så fall ska redovisas i terminsbetygen.

Samiska

Samiska är ett obligatoriskt ämne i sameskolan enligt 13 kap. 4 § skollagen (2010:800). Modersmålsundervisning behandlas däremot 13 kap. 7 § skollagen (2010:800). Denna åtskillnad synliggörs inte i föreskrifterna. Det framgår inte heller av föreskrifterna hur samiska ska synliggöras som ämne i själva betyget.

Personuppgifter

Bland annat transsexuella ungdomar och unga transpersoner kan uppleva det som problematiskt att uppge sitt personnummer. Det kan även vara problematiskt för barn och unga som saknar uppehållstillstånd, så kallade papperslösa barn. DO vill påtala vikten av att skolan får vägledning i hur dessa svårigheter kan hanteras i samband med terminsbetygen.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare