Förändrad assistansersättning

Diarienummer LED 2014/127

Remissvar på SOU 2014:9, 17 juni 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående utredning.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde och tar i sitt yttrande därför inte ställning till alla de konkreta förslag som utredaren har lämnat. Däremot vill DO lyfta fram några frågor som enligt DO:s mening är särskilt angelägna att beakta inom ramen för assistansersättning för att garantera den enskildes möjligheter till valfrihet och eget inflytande så som intentionerna med assistansreformen var när den genomfördes år 1994.

Inledningsvis kan DO konstatera att det i utredningen saknas en konsekvensanalys av utredningens förslag i förhållande till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En konsekvensanalys utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hade varit önskvärd för att på ett tydligare sätt kunna kartlägga huruvida utredningens förslag överensstämmer med utredningens syfte att förstärka en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling.

DO anser vidare att de förslag till ändringar för ersättning av personlig assistans som nu införs inte får leda till generella nedskärningar i reformen, något som DO har noterat att det finns en oro för.

DO vill även uppmärksamma att regeringens proposition Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering (2013/14:198) kan innebära utökade möjligheter för brukare att delta mer aktivt i samhället och därmed öka behovet av personlig assistans. Det vore därför aktuellt med en konsekvensanalys av utredningens förslag i förhållande till aktuell proposition eftersom lagändringen förmodligen kommer att inverka på nyttjandet av personlig assistans.

Slutligen vill DO kommentera utredningens förslag om att personer som är 65 år vid ikraftträdandet av förslagen i utredningen endast kan komma ifråga för en grundschablon och inte en tilläggsschablon. Åldersdiskriminering har fått ett utvidgat skydd sedan den 1 januari 2013 och DO noterar att denna begränsning skulle kunna utgöra åldersdiskriminering enligt diskrimineringslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg. I den slutliga handläggningen har också senior expert Paul Lappalainen, chef för rättsenheten samhällsliv och utbildning Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för utvecklingsenheten Lovisa Strömberg och jurist Anna Werner (föredragande) deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Anna Werner
Jurist