Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU

Diarienummer LED 2014/27

Remissvar på Ds 2014:3, 23 april 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar följande yttrande över ovanstående promemoria.

DO ser positivt på promemorians förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern ska genomföras i svensk rätt.

I promemorian anges att direktivet har till syfte att stärka brottsoffers ställning, särskilt för kvinnor som är offer för könsrelaterat våld.

DO anser att mäns fysiska, psykiska och sexuella våld mot kvinnor orsakar mycket mänskligt lidande och därmed utan tvivel är den mest kostsamma effekten av icke jämställda samhällen. Behovet av att stärka bekämpningen av mäns våld mot kvinnor är stort i Sverige såväl som i ett internationellt perspektiv.

DO vill i detta sammanhang framhålla att promemorians förslag även kommer att stärka ställningen för personer som är offer för våld och som lever eller har levt i en samkönad relation.

Beslut i detta ärende har fattats av Anna-Carin Åström efter utredning och förslag från Andreas Lindholm.

Anna-Carin Åström
Enhetschef

Andreas Lindholm
Jurist