Det ska vara lätt att göra rätt, Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Diarienummer LED 2014/230

Remissvar på SOU 2014:16, 30 september 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående betänkande.

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag och ansvarsområde inga synpunkter på innehållet i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Rättsenhet arbetsliv Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Maja Rajs. I den slutliga handläggningen har också utredare Patrik Edgren deltagit.

Rickard Appelberg
Chef för Rättsenhet arbetsliv

Maja Rajs
Jurist