Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Diarienummer LED 2014/213

Remissvar på SOU 2014:29 , 3 oktober 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående delbetänkande.

Sammantaget tillstyrker DO förslagen i utredningens delbetänkande och anser att en reglering utgör ett positivt steg i att säkerställa tillgången till jämlik vård.

DO vill framhålla att det är positivt att utredningen lyfter principerna om människovärde, likabehandling, jämlik vård och barnets bästa som viktiga och vill utifrån dem och ett mer specifikt icke-diskrimineringsperspektiv särskilt kommentera följande delar i förslaget.

Beträffande kravet på att ägget som används vid assisterad befruktning ska vara kvinnans eget vill DO lyfta fram att det är viktigt med en analys av denna fråga i slutbetänkandet för att säkerställa tillgången till jämlik vård.

Gällande lämplighetsbedömningen som den ensamstående kvinnan ska genomgå inför en assisterad befruktning vill DO betona vikten av att tillämpa ett icke-diskrimineringsperspektiv. Ett sådant perspektiv måste också säkerställas i arbetet med framtagandet av nya särskilda föreskrifter och allmänna råd för assisterad befruktning i svensk hälso- och sjukvård. Det är också angeläget att regelverket tillämpas på ett enhetligt sätt för att säkerställa en jämlik tillgång till vård i hela landet.

Vad gäller åldersgränser för assisterad befruktning instämmer DO i förslaget att det som gäller för par även ska gälla för ensamstående kvinnor. Utifrån likabehandlingsprincipen och principen om vård på lika villkor välkomnar DO att gemensamma riktlinjer om åldersgränser vid assisterad befruktning tas fram.

Gällande KtM-personer vill DO lyfta fram att det fortsatta arbetet bör bedrivas utifrån ett icke-diskrimineringsperspektiv och principen om en jämlik vård.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Patricia Isakson Rivas. I ärendets remissgrupp har även experten Paul Lappalainen deltagit. I beredningen av ärendet har chefen för rättsenheten samhällsliv och utbildning Anna-Carin Gustafsson Åström och chefen för utvecklingsenheten Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Patricia Isakson Rivas
Jurist