Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna

Diarienummer 2014/136

Remissvar på Ku2014/772/MFI , 29 april 2014

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över utredningens förslag.

Förslaget att ändra en huvudformulering i målet för mediepolitiken DO har inget att invända mot ändringen av målet att "motverka skadliga inslag i massmedierna" ändras till "motverka skadlig mediepåverkan".

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande chef Katarina Rouane efter utredning och förslag från utredare Ammar Makboul.

Katarina Rouane
biträdande chef för Utvecklingsenheten

Ammar Makboul
Utredare, Utvecklingsenheten