Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

Diarienummer LED 2013/367

Remissvar på U2013/7686/S, 3 februari 2014

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde och har i sak inga invändningar mot de förslag som lämnas i promemorian. DO vill dock lyfta några mer övergripande synpunkter.

De krav som ställs i diskrimineringslagen avseende aktiva åtgärder för att främja elevers lika rättigheter och förebygga trakasserier i förskolan och skolan tar sikte på att förändra exkluderande och diskriminerande strukturer och praktiker. Arbetet med aktiva åtgärder är således en viktig kvalitetsfaktor för att garantera en likvärdig utbildning.

DO vill här påtala vikten av att arbetet med skolans och förskolans uppdrag enligt diskrimineringslagen är väl integrerat, både i de teoretiska och verksamhetsförlagda delarna i de utbildningar som leder till lärar- respektive förskollärarexamen.

Vidare betonar DO vikten av att nyexaminerade lärare och förskollärare under introduktionsperioden, med mentorns stöd ges möjlighet att förkovra sig i arbetet med likabehandlingsplaner och dess tillämpning i den pedagogiska vardagen.

Effektivt likabehandlingsarbetet bedrivs systematiskt, kontinuerligt och långsiktigt i ett processinriktat arbete. Det är viktigt att nyexaminerade lärare och förskollärare under introduktionsperioden får insyn i och erfarenhet av att delta i detta processarbete. DO anser att det av denna anledning kan vara problematiskt när introduktionsperioden splittras i för många delar och genomförs i olika verksamheter.

Beslut i detta ärende har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag av utredaren Magdalena Sievers. I ärendets beredning har även enhetschefen Lovisa Strömberg samt juristen Carolina Stiwenius deltagit.

Agneta Boberg
Diskrimineringsombudsman

Magdalena Sievers
Utredare