Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Redovisas i samband med årsredovisning

1 januari 2016

DO ska inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck redovisa de insatser som vi gör samt en bedömning av uppnådda resultat.

DO ska även redovisa vilka insatser som koordinerats och genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vidare ska samverkan med de organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter redovisas.

Uppdraget har funnit i våra årliga regleringsbrev sedan 2016. Vi har också redovisat uppdraget i våra årsredovisningar sedan 2016.

Fördjupning i regeringsuppdraget