Kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

1 april 2015

Den 1 april 2015 gav regeringen Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Satsningen ska pågå under åren 2015-2017.

I uppdraget till MFD ingår också att sprida information till myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda personer om vad som sägs i dessa rekommendationer.

MFD ska senast den 3 juni 2015 redovisa en plan för genomförandet av informationssatsningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet).