Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam

1 januari 2018

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 DO i uppdrag att genomföra en kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam. I uppdraget ska ingå en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder, i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser, inom detta område. Vid behov bör det även göras en bedömning av vilka åtgärder av sådant slag som i så fall kan genomföras.

DO ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 1 mars 2019. Vi ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 1 juni 2018.

Fördjupning i regeringsuppdraget