Insatser i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer

A2014/657/DISK

13 februari 2014

Regeringen gav den 13 februari 2014 DO i uppdrag att som strategisk myndighet i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck redovisa vidtagna och planerade insatser som syftar till att motverka diskriminering, homofobi och transfobi samt i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning. Uppdraget har redovisat till regeringen i i DO:s årsredovisning 2014.

Regeringen gav den 13 februari 2014 DO i uppdrag att som strategisk myndighet i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck redovisa vidtagna och planerade insatser som syftar till att motverka diskriminering, homofobi och transfobi samt i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning.

Inom ramen för regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utsågs fem strategiska myndigheterna i syfte att skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande: Kulturrådet, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Folkhälsomyndigheten och Diskrimineringsombudsmannen.

DO tog initiativet till ett inledande möte mellan de strategiska myndigheterna. Därefter har myndigheterna haft regelbundna möten för utbyte av information samt eventuell samordning och eller samverkan på kort och lång sikt. Organisationer från det civila samhället har också bjudits in för att delta i vissa möten. Som del i uppdraget har DO även hållit en mer övergripande utbildning för hela Kulturrådet angående främjande av lika rättigheter och möjligheter.

I somras anordnade de strategiska myndigheterna ett gemensamt seminarium under Pride 2014 med fokus på de olika myndigheternas uppdrag kopplade till strategin. Agneta Broberg deltog för DO:s räkning. De strategiska myndigheterna samordnade även sitt deltagande i Regeringskansliets tält i Prideparken i Stockholm.

DO har också inom ramen för regeringsuppdraget att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter arrangerat ett seminarium i samverkan med Mänskliga rättighetsdagarna och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering vid konferensen "HBTQ-perspektivet i teori och praktik" som arrangerades av Socialstyrelsen i december 2014.

DO har dessutom haft samråd med andra myndigheter i genomförandet av deras regeringsuppdrag, bland annat inom uppdraget till Socialstyrelsen att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter.

Inom arbetet med trakasserier i skolan har DO deltagit i ett nätverk om hbtq i skolan. I nätverket ingår ett flertal myndigheter och ideella organisationer.

Utöver detta har DO också medverkat i ett seminarium om trakasserier i skolan som arrangerades av byrån mot diskriminering i Östergötland på Pride‑festivalen i Norrköping.

Genom granskning av utbildningsanordnares likabehandlingsplaner har myndigheten kunnat redovisa hur skolor och högskolor arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett sexuell läggning, samt hur de arbetar för att förebygga och förhindra trakasserier som har koppling till sexuell läggning.

Inom ramen för högskolegranskningen har DO noterat 29 högskolor som vidtar åtgärder för att motverka diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck (kan vara en förebyggande eller främjande åtgärd).

DO medverkade i en EU high level conference "Tackling sexual orientation and gender identity discrimination" i Europarådet i Bryssel.

Den 12–15 maj arrangerade Sverige och Malta tillsammans IDAHO Forum 2014 på Malta. IDAHO står för International Day Against Homophobia och Transphobia. DO representerades av myndighetens utvecklingsstrateg som förde samtal med internationella aktörer som på olika sätt har ansvar eller arbetar för hbt-personers rättigheter.

Uppdraget har slutförts och redovisats till regeringen i DO:s årsredovisning 2014.