Uppstart av nytt fackligt nätverk

Evenemanget har genomförts

Nätverksträff

Målgrupp: Deltagarna på nätverksträffen ansvarar för frågor om diskriminering och lika rättigheter på förbundet och utses av respektive fackförbund.

Tidigare erfarenheter från liknande nätverksträffar har pekat på behovet av en närmare dialog mellan DO och fackförbunden, men även större möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan inbjudna organisationer. Därför har DO tillsammans med representanter från GS-facket, Unionen och Sveriges Ingenjörer formerat en första arbetsgrupp för att skapa gemensamhet i upplägg och innehåll för liknande träffar.

Utrymme för diskussion om nätverkets framtida form och funktion kommer ges på plats. DO ser det som en viktig del av myndighetens uppdrag att tillhandahålla en arena där vi utifrån våra olika roller kan utbyta erfarenheter men också för deltagarna att sinsemellan föra en diskussion kring dessa frågor.

Temat för träffen är avtalsrörelsen - möjligheter och problem. TCO, LO och SACO förespråkade semidispositivitet i remissvaren till betänkandet om aktiva åtgärder. Svenskt Näringsliv tog avstånd från detsamma. Hur omhändertas frågor om lika rättigheter och möjligheter i avtalsrörelsen - vad kan och vill parterna göra? Kan exempelvis löneavtalen utvecklas ytterligare för att förhindra diskriminering?

I samband med nätverksträffen kommer tidigare huvudsekreteraren i Delegationen för Jämställdhet i arbetslivet, Malin Wreder, och berättar om delegationens arbete och dess slutbetänkande ställt i ljuset av stundande avtalsrörelse och framtiden över lag.

Kontakt

Kontaktperson för frågor om konferensens innehåll: Olle Andersson Brynja

 

Kontaktperson för praktiska frågor: Charlotte Thulstrup