DO-dialog om att motverka diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning

Evenemanget har genomförts

Dialogmöte

Under mötet kommer vi bland annat att sätta fokus på förhållandet mellan religion och arbetsliv, och hur skyddet för religionsfrihet förhåller sig till skyddet mot diskriminering. Utöver det innehåller programmet aktuella rättsfall och andra DO-åtgärder som rör diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning.

Målgrupp: Statsbidragsberättigade organisationer samt andra organisationer eller nätverk i det civila samhället

DO är en statlig myndighet som främjar lika rättigheter och möjligheter och motverkar diskriminering oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En viktig del i arbetet är att ta del av erfarenheter och synpunkter från organisationer i det civila samhället som har kunskap om hur diskriminering kan ta sig uttryck eller om vilka åtgärder som kan vara särskilt viktiga för att åstadkomma lika rättigheter och möjligheter. 

Om ni inte har fått inbjudan via mejl och vill närvara, kontakta Maria Boustedt Hedvall: maria.boustedt-hedvall@do.se eller ring 08-120 20 867.

Sista anmälningsdag är 9 oktober.

Ansvariga för mötet är Maria Boustedt Hedvall, Eva Nikell och Jeanette Ottosson på DO:s Utvecklingsenhet. Om du har praktiska frågor om arrangemanget, kontakta Jeanette Ottosson, jeanette.ottosson@do.se, eller telefon 08-120 207 15. 

DO ser alltid till att våra möten hålls i tillgängliga lokaler med behövlig utrustning.