Årsredovisningar

Längst ner på den här sidan hittar du alla våra årsredovisningar sedan starten 2009.

DO:s årsredovisning för 2015

Diskrimineringsombudsmannen gick in i 2015 med en mycket ansträngd ekonomi. Orsaken till det kritiska läget var absolut nödvändiga utvecklingskostnader för IT-miljön och kostnader för uppdraget att omlokalisera myndigheten som ska slutföras 2016. En rad åtgärder vidtogs däribland tidigarelades en planerad organisationsförändring vilket i sig ledde till minskad personalstyrka hos myndigheten.

Åtgärderna har lett till förbättrade ekonomiska förutsättningar inför 2016. Men arbetet med att förändra organisation och arbetssätt har tagit stora interna resurser i anspråk. Det har påverkat årets resultat. Samtidigt har förändringen av organisationen stärkt myndighetens förmåga att arbeta strategiskt, rättssäkert och effektivt.

Under 2015 har vi tagit ett tydligt strategiskt grepp om vad tillsynen utgår från och ska leda till – efterlevnad och utveckling. Vi har skapat ett samlat arbetssätt med tydliga riktlinjer och vi har anpassat organisationen efter det arbetssättet. Idag bedriver DO tillsyn i hela diskrimineringslagens vidd.

En förutsättning för att DO i sitt uppdrag ska kunna bidra till att andra aktörer kan främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering är kunskap. Vårt och andras arbete behöver baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och erfarenhet. I den nya organisationen har vi stärkt förutsättningarna för kunskapshantering. En ny enhet för analys arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och analyser, både för att bidra till kunskap om diskriminering och för att vi ska kunna göra välgrundade prioriteringar.

DO:s webbplats är ett viktigt nod för att tillgängliggöra kunskap och information. Under året lanserades en ny extern webbplats och arbetet fortsätter med att löpande utveckla en modern, överskådlig, uppgiftsorienterad och tydlig webbplats med fokus på besökarnas behov. Idag kommer cirka 40 procent av besökarna från mobila enheter. Webbplatsen fungerar nu i stationära/bärbara datorer och mobila enheter som smarta telefoner och olika typer av plattor.

Etableringen av DO:s upplysningstjänst, som har påbörjats under året, innebär att DO inför nya och kvalitetssäkrade rutiner för vägledning och upplysning samt ett mer anpassat och kvalificerat teknikstöd för hantering av samtal och skriftliga svar.

DO driver på för att uppmärksamma andra myndigheter, organisationer och beslutsfattare på problem med diskriminering. DO har under året i en skrivelse till regeringen föreslagit att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över diskrimineringslagens (2008:567) reglering rörande trakasserier och sexuella trakasserier ur ett barnperspektiv. Vi har också träffat Sametingets styrelse för att diskutera frågor som rör diskriminering av samer som urfolk. Bakgrunden till mötena är de allvarliga bristerna i tillgången till lika rättigheter och möjligheter för samer i Sverige. DO och Sametinget har kommit överens om att gemensamt arbeta för att en oberoende sanningskommission ska inrättas.

Från och med årsskiftet 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering är en viktig signal till samhällets aktörer om att det är hög tid att göra samhället tillgängligt så att alla oavsett funktionsförmåga kan delta på likvärdiga villkor. Förutom löpande kommunikationsinsatser under året har DO startat ett tjugotal tillsynsutredningar. Inget ärende har dock ännu funnits lämpligt för rättslig prövning. I våra utredningar visar det sig ofta att berörda aktörer själva valt att se över sina rutiner och genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten inom olika områden. Det nya förbudet har också generellt ökat intresset för hur man kan förbättra tillgängligheten inom olika områden.

DO har onekligen påverkats av att året startade med en ansträngd ekonomi och de åtgärder vi var tvungna att genomföra. Arbetet har dock stärkt vår förmåga att utveckla och förvalta det uppdrag vi har och vi står nu väl rustade för att fortsatt bedriva en effektiv och professionell verksamhet.

Agneta Broberg

 Statistik över anmälningar i årsredovisningarna

Endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är stort. Anmälningarna till DO kan därför endast synliggöra en del av de problem som är kopplade till diskriminering. Samtidigt är anmälningarna om upplevd diskriminering en viktig och unik kunskapskälla som bidrar till att identifiera diskriminerande hinder i tillgång till lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Antalet anmälningar varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet anmälningar till DO.