Vad gör DO?

Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering

DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar långsiktigt för att skapa förändring inom dessa områden. Vi tar emot anmälningar och använder dem på olika sätt i vårt samhällsförändrande uppdrag.

Vad gör Diskrimineringsombudsmannen? Se video på DO:s Youtubekanal.

Våra huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn, utveckla och samla kunskap sprida och utbyta kunskap, påverka och driva på samhällsförändring.

Vi utövar tillsyn

DO:s tillsyn innebär att vi utreder misstänkta överträdelser av diskrimineringslagen. Det gör vi både på eget initiativ och med utgångspunkt från de anmälningar som kommer till DO. En utredning kan leda till beslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer eller beslut om att driva ärendet vidare till process i domstol.

Vi utövar även tillsyn genom att granska arbetsgivares, och utbildningsanordnares målinriktade arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra diskriminering. 

En anmälan kan leda till tillsyn

Våra tillsyn och beslut

DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Förlikningar och avgöranden i domstol

Vi utvecklar och samlar kunskap

Kunskap är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och bidra till att andra aktörer kan främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Vårt och andras arbete behöver baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och erfarenhet. Till exempel utgör anmälningarna en kunskapsbas i vårt arbete.

Vi arbetar kontinuerligt med att göra analyser, inhämta, utveckla och sammanställa kunskap och stimulera forskning. Med kunskap som grund tar vi också fram inspirationsmaterial och utvecklar olika verktyg som stöd i arbetet för lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering.

Stöd och verktyg

Vi sprider och utbyter kunskap

För att öka förmågan hos våra medaktörer är det väsentligt att sprida och utbyta kunskap – andras och den vi själva tar fram. DO arbetar för att öka kunskapen om diskriminering och om hur man kan främja lika rättigheter och möjligheter inom arbetslivet, utbildningsväsendet och i samhället i stort. Det gör vi genom dialog, samråd och samverkan med olika målgrupper, seminarier och konferenser, utbildningsinsatser, upplysningstjänster och olika kommunikationsinsatser.

Vår webbplats är central för att tillgängliggöra kunskap och information. Här finns rapporter och publikationer att ladda ner eller beställa och exempelvis olika typer av e-verktyg.

Rapporter, studier och forskningssammanställningar

Vi påverkar och driver på

Vi påverkar och driver på för att uppmärksamma regeringen, andra myndigheter, organisationer och beslutsfattare på problem med diskriminering och verkar för att de arbetar för lika rättigheter och möjligheter inom sina ansvarområden. DO samarbetar också med andra aktörer för att genomföra olika typer av aktiviteter. Vi deltar i debatten om aktuella frågor, skapar debatt eller lyfter problem för utredning eller förslag på lagändring till regeringen.

Våra remissvar

Våra skrivelser till regeringen

Debattartiklar och pressmeddelanden