Utbildningsmaterial för jämlik vård

Nyhet publicerad 30 januari 2015

"Att mötas i hälso- och sjukvård" är ett nytt utbildningsmaterial för stödja personal inom hälso- och sjukvården att arbeta med bemötande och jämlik vård i den egna verksamheten.

Utbildningsmaterialet har tagits fram i ett samarbete mellan Socialstyrelsen, DO och Sveriges Kommuner och Landsting. Utgångspunkten för arbetet har varit att vården ska vara tillgänglig för alla som behöver den. Alla kontakter som vårdpersonal har med vårdsökande ska bygga på respekt för människors lika värde, den enskilda människans värdighet, självbestämmande och integritet.

- Ingen ska behöva avstå från vård av rädsla för att utsättas för diskriminering. God kommunikation är också en patientsäkerhetsfråga, säger Eva Nikell (handläggare på DO) som varit med och tagit fram materialet.

Rapporter från Socialstyrelsen och SKL, liksom anmälningar till DO och patientnämnderna, vittnar trots lagstiftningen om brister när det gäller ett likvärdigt bemötande.

- Bristerna har ofta sin grund i okunskap men kan resultera i diskriminering eller att den vårdsökande på andra sätt går miste om sina rättigheter, säger Eva Nikell.

Utbildningsmaterialet riktar sig till all vårdpersonal och alla typer av vårdinrättningar. Ett flertal referensgrupper med vårdpersonal och representanter för det civila samhället har deltagit i arbetsprocessen.

Materialet innehåller bland annat övningar, texter om lagstiftning och systematiskt arbete med bemötande och icke diskriminerande arbetssätt. Med finns också exempel på hur olika verksamheter framgångsrikt har arbetat med bemötande för att motverka diskriminering.

Materialet kan laddas ner och beställas från Socialstyrelsens webbplats