Skolans åtgärder ska leda till att trakasserier upphör

Nyhet publicerad 30 mars 2015

Trakasserier riktade mot barn i skolan kan få allvarliga konsekvenser för barns hälsa och möjlighet att tillägna sig kunskap på lika villkor. Det förekommer att trakasserier tillåts fortgå trots att personalen har kännedom om det som sker. DO förbereder nu en stämning mot en kommun i Kronobergs län där en flicka under lång tid trakasserades för sin hudfärg.

Det var när flickan började i fjärde klass som trakasserierna tog fart. Gång på gång utsatte andra elever flickan för trakasserier kopplade till hennes hudfärg.

Flickan och hennes mamma talade flera gånger med personal på skolan. Som följd av det höll skolan samtal med elever och vårdnadshavare, men någon egentlig utredning gjordes inte. Skolan följde inte upp situationen och trappade inte heller upp sina åtgärder för att nå en varaktig lösning på problemet.

Skolans passivitet innebär enligt DO att man har brutit mot sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen. DO förbereder därför en stämning mot den kommun som är huvudman för skolan.

– Det här ärendet visar på hur afrofobi kan drabba barn och det visar behovet av kraftfullare åtgärder när samtal inte fungerar och trakasserierna återkommer. Det handlar om allvarliga brister i skolans utrednings- och åtgärdsskyldighet, säger Laine Nõu Englesson på DO:s processenhet.

Diarienummer ANM 2015/551

Fakta

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet.

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se