Bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering

Nyhet publicerad 2 januari 2015

Från och med årsskiftet ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

– Det nya förbudet mot diskriminering är en viktig signal till samhällets aktörer om att det är hög tid att göra samhället tillgängligt så att alla oavsett funktionsförmåga kan delta på likvärdiga villkor, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Många anmälningar till DO handlar om att människor med funktionsnedsättning upplever att de utestängs på grund av bristande tillgänglighet. Det kan vara hinder i den fysiska miljön till exempel i butiker, på tåg och i restauranger. Andra exempel är när personer inte får tillgång till hjälpmedel som de behöver på jobbet eller i skolan.

Det har sedan länge funnits lagar, förordningar och föreskrifter som syftat till att skapa ett samhälle tillgängligt för alla, till exempel plan- och bygglagen, skollagen och EU-förordningar.

– Det nya förbudet är tänkt att komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet, säger Agneta Broberg.

Flera konventioner och andra internationella åtaganden ställer krav på tillgänglighet. Mest aktuell i den här frågan är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har ratificerat (antagit). Det betyder att Sverige är juridiskt bundet av konventionens innehåll.

– Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga på likvärdiga villkor är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför är det viktigt att vi alla tillsammans arbetar för att öka tillgängligheten i samhället, säger Agneta Broberg.

Ta del av DO:s rapport: "Mötas av hinder – en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning".