Hovrätten höjer diskrimineringsersättning

Nyhet publicerad 26 maj 2015

Hovrätten för Västra Sverige ändrade idag en dom från tingsrätten genom att höja den diskrimineringsersättning som en gymnasieskola i Värmland ska betala till en elev som utsatts för sexuella trakasserier.

Målet rör en ung kvinna på en gymnasieskola i Värmland som anmälde till skolan att hon hösten 2009 och våren 2010 upprepade gånger blev utsatt för sexuella trakasserier av en man i samma klass.

Såväl tingsrätt som hovrätt har konstaterat att skolan har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. Hovrätten anser dock att kränkningen är så pass allvarlig att ersättningen sammantaget bör höjas från 20 000 till 50 000 kronor.

ANM 2010/1421

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet. Sexuella trakasserier är enligt fjärde punkten samma paragraf ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se