Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering

Pressmeddelande publicerad 16 april 2015

Att välja bort en arbetssökande baserat på stereotypa föreställningar kopplade till kön är diskriminering. DO förbereder nu en stämningsansökan mot en matvarukedja som valde bort en kvinnlig arbetssökande som enligt butiken hade ”fel kön”.

Den unga kvinnan hade i början av hösten förra året sökt anställning i en matvarubutik i södra Stockholmsområdet. Ett par veckor efter intervjun ringde kvinnan upp den rekryterande chefen och fick då beskedet att hon inte hade fått tjänsten. På frågan om varför svarade chefen att hon hade "fel kön" och "att det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer".

Den rekryterande chefen har förklarat beslutet med att företaget i samband med nyrekryteringar eftersträvar en jämn könsfördelning, och att det var för många kvinnor i butiken vid det aktuella tillfället. Men DO anser efter utredningen att det har varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

– Butiken har utgått från stereotypa föreställningar om olika egenskaper hos könen som grund för sitt beslut och då handlar det om diskriminering, säger Johanna Nilsson på DO:s processenhet.

I diskrimineringslagen finns visserligen ett visst utrymme att vidta åtgärder som genomförs för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, till exempel positiv särbehandling. Men åtgärden ska tillämpas restriktivt och lagen ställer krav på ett planmässigt arbete.

Stämningsansökan kommer att lämnas in inom ett par dagar.

Diarienummer: ANM 2015/734

Fakta

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete (DL 2 kap. 1 §).

Förbudet hindrar inte åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor (DL 2 kap. 2 §).

Av lagens förarbeten framkommer att positiv särbehandling är tillåtet i det enskilda fallet när en arbetsgivare bedriver systematisk verksamhet som har till syfte att främja jämställdheten i stort. Detta förutsätter att man till exempel anknyter till träffade jämställdhetsavtal eller annat samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Enstaka diskriminerande åtgärder utan stöd i en jämställdhetsplan eller ett jämställdhetsavtal kan inte försvaras med hänsyn till undantaget för positiv särbehandling. (prop. 2007/08:95 s. 502-503).