Ensidig bild av muslimer i svensk media

Nyhet publicerad 25 juni 2015

När och i vilka sammanhang förekommer muslimer i svensk nyhetsrapportering? Vem eller vilka är det som får representera muslimer i svensk media? Det här var några av de frågor som låg till grund för en medieanalys som DO gav i uppdrag åt Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, att genomföra. Resultatet presenteras nu i rapporten Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering.

En relativt vanlig uppfattning idag är att negativa stereotyper om muslimer ofta förekommer och reproduceras i svenska medier. Stereotypisering och förmedlande av stereotyper är något som bidrar till diskriminering. Därför gjorde DO en bedömning att det fanns skäl att mer systematiskt undersöka hur muslimer skildras i svenska medier.

DO gav efter upphandling ett uppdrag till forskaren Marta Axner vid Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, att genomföra en medieanalys. Den kan inte sägas ge en statistiskt fastställd och allmängiltig sanning om den svenska mediebilden av muslimer. Till det behövs mer omfattande forskning. Men rapporten ger en tydlig och aktuell indikation på hur muslimer representeras i svensk media.

Rapporten öppnar också för en diskussion om vad denna representation innebär, för medierna själva, för människor som uppfattas tillhöra "gruppen muslimer", för majoritetssamhället och för samhällsutvecklingen i stort.

Diskriminering av människor som är eller förmodas vara muslimer är ett aktuellt och viktigt område för DO idag. Myndigheten har tidigare genomfört en förstudie som stärker bedömningen att detta utgör ett samhällsproblem i Sverige. Förstudien bygger på forskning, anmälningar till DO om diskriminering, rapportering om hatbrott och dialog med företrädare för civilsamhället.