Enkätresultat om myndigheters tillgänglighet

Nyhet publicerad 4 september 2015

Rapport med resultaten från 2015 års enkätuppföljning av myndigheternas arbete med tillgänglighet.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag av regeringen att följa upp myndigheternas systematiska tillgänglighetsarbete. En gång om året skickas en enkät till samtliga statliga myndigheter med mer än 10 anställda för att ta reda på hur, och i vilken utsträckning de lever upp till krav på systematiskt arbete med tillgänglighet. I år skickades enkäten ut till 271 statliga myndigheter, varav 257 besvarade enkäten inklusive DO. MFD:s rapport redovisar resultaten från 2015 samt utvecklingen från år 2013.