DO: Socialsekreterarens bemötande var diskriminering

Pressmeddelande publicerad 29 januari 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avser stämma Helsingborgs kommun för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Bakgrunden är en händelse där en socialsekreterare i Helsingborg uttryckte sig nedsättande mot en man som hon skulle ha möte med.

Det var i februari 2013 som socialsekreteraren och mannen skulle delta på ett gemensamt möte. Inför mötet hälsade de båda på varandra utanför lokalen och efter en kort ordväxling säger socialsekreteraren: "Gillar du inte mitt arbetssätt köp en enkel biljett till Grekland".

DO anser efter att ha utrett händelsen att uttalandet handlar om ett diskriminerande bemötande som har samband med etnisk tillhörighet. DO förbereder nu en stämningsansökan mot kommunen.

– Att en tjänsteman inom socialtjänsten uttalar sig på det här sättet är oacceptabelt och kan leda till att förtroendet för socialtjänstens opartiskhet allvarligt skadas, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

– Alla som har kontakter med socialtjänsten ska kunna räkna med att bli behandlade på ett respektfullt sätt och utan att bli diskriminerad.

Diarienummer ANM 2015/156

Fakta

Enligt 2 kap. 13 § i diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden gällande verksamhet inom socialtjänsten. Diskrimineringsförbudet är bland annat avsett att omfatta handläggning av ärenden och faktisk verksamhet, social hemhjälp, vård och behandling vid behandlingshem, servicehus och annan social service som lämnas av socialnämnden.

Inom socialtjänsten gäller som mål att verksamheten på demokratins och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § socialtjänstlagen). Prop. 2007/08:95

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se