DO och Sametinget verkar för en samisk sanningskommission

Nyhet publicerad 16 juni 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Sametingets styrelse har i dag träffats för att diskutera frågor som rör diskriminering av samer som urfolk. Bakgrunden till mötet är de allvarliga bristerna i tillgången till lika rättigheter och möjligheter för samer i Sverige. DO och Sametinget har kommit överens om att gemensamt arbeta för att en oberoende sanningskommission ska inrättas.

Internationella organ, som till exempel FN och Europarådet, har under årtionden pekat på brister i hur Sverige respekterar samers rättigheter som urfolk och hur diskriminering alltjämt påverkar samers situation. DO och Sametinget har under lång tid pekat på behovet av en förändring och efterlyst åtgärder med utgångspunkt i samers rättigheter som urfolk och som tar avstånd från och bryter med Sveriges koloniala arv och diskriminerande strukturer som fortfarande dröjer kvar. Samtidigt är forskning och övrig kunskap om samers historia och om diskriminering av samer otillräcklig.

DO och Sametinget framhåller att dagens situationen i stor utsträckning präglas av den kolonisering samer utsatts för genom historien. Den statligt sanktionerade diskriminering som har följt i koloniseringens spår har också i hög grad bidragit. Det är därför är nödvändigt att förstå och förhålla sig till historien för att kunna komma till rätta med situationen idag.

- De övergrepp och den diskriminering som svenska staten har utsatt samer för och som fortfarande pågår på många plan är i huvudsak okänd för beslutsfattare och allmänheten i stort. En oberoende sanningskommission som utreder den svenska statens övergrepp mot samer skulle kunna vara ett första steg och en viktig pusselbit i arbetet med att säkerställa samers mänskliga rättigheter, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

- Som diskrimineringsombudsman anser jag att det är nödvändigt att närma sig frågor som rör diskriminering med ett historisk perspektiv. Särskilt tydligt blir det i arbetet för samers mänskliga rättigheter där det ju blir uppenbart att historien haft och har effekter som inte går att bortse ifrån när vi ska arbeta för förändring i dag, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

DO och Sametinget anser att det är hög tid att staten gör upp med och försöker komma till rätta med de historiska oförrätter som det samiska folket utsatts för och alltjämt påverkas av. Den svenska staten behöver ta politiskt avstånd från kolonisering, diskriminering och övergrepp mot samer genom historien och ta ansvar för dagens situationen. DO och Sametinget kommer att som ett steg i denna riktning under år 2016 arrangera ett internationellt rundabordssamtal om frågor som rör sanningskommissioners roll i arbetet för mänskliga rättigheter i dag.