DO återrapporterar regeringsuppdrag

Nyhet publicerad 27 februari 2015

Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (DL) när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder. DO återrapporterar nu uppdraget till regeringen.

DO har i två så kallade temagranskningar dels granskat 50 landsting och landstingsägda bolag och dels 100 privata arbetsgivare. Syftet med urvalet landsting och landstingsägda bolag var att granska större arbetsgivare och nå över branschgränser. De 100 privata arbetsgivarna valdes ut då de har en hög andel tjänstemän.

DO har inom ramen för uppdragets främjande del tagit fram en e-handledning i lönekartläggning och upprättande av handlingsplan för jämställda löner som ett stöd i arbetet för jämställda löner. E-handledningen är tillgänglig på DO:s webbplats för arbetsgivare och övriga intresserade.

DO har genomfört en rad tillsyns- och främjandeinsatser avseende universitets och högskolors arbete med aktiva åtgärder för studenters lika rättigheter och möjligheter enligt 3 kap. 14–16 §§ DL. Granskningen har omfattat samtliga högskolor (48 stycken).

En e-utbildning för studenter och högskoleanställda har tagits fram som är tillgänglig på DO:s webbplats. E-utbildningen belyser frågor om hur arbetet med diskriminering, normer, bemötande, normkritik och aktiva åtgärder kan bedrivas. Regelbundna nätverksträffar för landets likabehandlingssamordnare har även anordnats. Syftet var att öka universitetens och högskolornas kunskap om olika metoder i arbetet för att förbättra studenters lika rättigheter och möjligheter.

Återrapportering till regeringen

Redovisning av regeringsuppdrag A2013/697/DISK: Utökade tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.