ÅR 2014: DO en motor i viktigt samhällsarbete

Nyhet publicerad 23 februari 2015

Diskrimineringsombudsmannen spelar en allt viktigare samhällsroll i ett gemensamt arbete för ett samhälle fritt från diskriminering. Den bedömningen gör DO Agneta Broberg i årsredovisningen för 2014 som lämnas idag.

DO:s uppdrag är att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. I årsredovisningen skriver DO att arbetet ska vara en motor i ett viktigt samhällsarbete där målsättningen är att många bedriver ett främjande och förebyggande arbete som ger effekt.

Att sprida och dela kunskap med våra medaktörer är en viktig del i arbetet att få fler aktörer att agera i arbetet mot diskriminering. I det arbetet anordnande DO bland annat under 2014 internationell konferens om etnisk profilering. Syftet med konferensen var att stimulera kunskapsutbyte mellan forskare, företrädare för polisen och andra myndigheter samt företrädare för det civila samhället.

Under 2014 har DO:s samverkan med nyckelaktörer och företrädare för det civila samhället ökat från 93 under 2013 till 110 förra året. Samverkan med dessa aktörer tar sikte på att fler ska ta större ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter. Samtidigt ökar DO:s kunskap om förekomsten av diskriminering i samhället och vad som kan göras för att förebygga diskriminering.

Under året presenterades också två analysrapporter, varav den ena, "Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande strukturer", visar att många av de händelser som människor anmäler handlar om komplexa skeenden över tid. Många anmälningar går inte att driva i domstol men samtidigt fyller de en viktig funktion i det förebyggande arbetet mot diskriminering.

Inom myndighetens tillsynsverksamhet ligger fortfarande tyngdpunkten på utredning av anmälningar från enskilda med domstolsprövning som mål. I denna del sker dock en snabb utveckling mot en mer proaktiv och mindre anmälningsstyrd tillsyn. DO har bland annat under året initierat över 400 tillsynsärenden, i huvudsak rörande arbetsgivares och utbildningsanordnares förebyggande arbete mot diskriminering.