Lagändring bidrar till tillgänglighet

Pressmeddelande publicerad 3 december 2015

Vid årsskiftet har det gått ett år sedan förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet trädde i kraft. En positiv effekt av lagändringen har varit att flera av de utredningar som DO har inlett har gjort att aktörer själva har valt att vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Sedan årsskiftet har det hittills inkommit 2200 anmälningar om diskriminering till DO. Av dem har 280 handlat om bristande tillgänglighet. Just nu pågår utredning i ett tjugotal ärenden, och det rör bland annat tillgängligheten i kollektivtrafik, om tillgång till varor och tjänster och om elever som inte får det stöd de behöver för att kunna ta del av undervisningen i skolan.

I flera fall har det visat sig att aktörer som har berörts av DO:s utredningar själva har valt att se över sina rutiner och genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Det gäller exempelvis en domstol som skickade brev per post till en person som hade begärt att få handlingar per e-post eller i punktskrift för att kunna ta del av dem, och som nu har vidtagit flera åtgärder för att handlingar ska kunna tas emot i alternativa och tillgängliga format.

DO har också kunnat se att det nya diskrimineringsförbudet har ökat intresset för hur man kan förbättra tillgängligheten inom olika områden, även när det inte har förekommit en anmälan. Det betyder att förbudet i sig och DO:s tillsyn över lagen bidrar till tillgänglighet och att en förändring kan uppnås på fler sätt än enbart genom att driva ärenden vidare i domstol.

– DO arbetar med flera verktyg och det här utesluter inte att det kan bli aktuellt att gå vidare med fall där rättsläget är oklart eller där DO ser att en domstolsprövning är det mest effektiva sättet för att en förändring ska ske, säger Carolina Stiwenius, utredare på DO.

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på tfn 08-120 20 710.