Staten ska stödja men huvudmännen har ansvaret

Debattartikel i Dagens samhälle

Debattartikel publicerad i Dagens samhälle 9 januari 2014

Elever som trakasserats eller diskriminerats hamnar ofta mellan stolarna. Genom att driva sådana mål till domstol kan diskrimineringsombudsmannen bidra till vägledning och förändring och nå ett brett genomslag som hjälper fler än de närmast berörda. Med ett nytt samverkansavtal mellan Skolinspektionen och DO skärper vi nu arbetet mot trakasserier i skolan.

Kränkta och trakasserade elever hamnar mellan stolarna när staten behandlar dem olika. Det slår Riksrevisionen fast i en rapport. Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) arbetar på olika sätt mot kränkningar och trakasserier.

Barn och elever har rätt att vara trygga i skolan. Kommunerna och friskolornas huvudmän har ett uttalat ansvar för detta enligt skollagen. Huvudmännen har redskapen, makten och ansvaret att förebygga, utreda och åtgärda att elever inte kränks eller trakasseras. Att få bukt med trakasserier i skolan är ett prioriterat område för DO. Vi utgår från varje barns rätt till en trygg skolmiljö som förutsättning för utveckling och lärande. Men förväntningarna på hur DO kan hjälpa enskilda elever måste balanseras med de sanktionsmöjligheter vi har. Detta stöds av Riksrevisionen som anser att Diskrimineringsombudsmannen har mycket färre sanktionsmöjligheter än Skolinspektionen.

DO kan inte i individärenden förelägga en huvudman att vidta åtgärder på grund av brister i skyldigheten att utreda och åtgärda kränkande behandling och trakasserier. Om DO vid en granskning finner brister i det förebyggande arbetet och de inte åtgärdas frivilligt måste DO gå via Nämnden mot diskriminering för att få fram ett föreläggande om vite. Det är några exempel på begränsade sanktionsmöjligheter. DO tycker därför att Riksrevisionens rekommendation om att regeringen bör överväga att ge DO föreskriftsrätt är bra. Vi välkomnar också rekommendationen att regeringen bör harmonisera skollagen och diskrimineringslagen.

DO tar emot anmälningar om diskriminering eller trakasserier från enskilda elever och kan föra deras talan i domstol. Anmälningarna inom skolområdet tar längre tid att utreda eftersom det ofta handlar om komplexa situationer med bevissvårigheter. En domstolsprocess kan vara mindre lämplig, särskilt för yngre elever, eftersom den också tar lång tid och att eleven måste återuppleva jobbiga situationer. Det är heller inte givet att en dom leder till upprättelse för den enskilda eleven. Men vi behöver driva mål i domstol som kan bidra till vägledning och förändring. Vår strategi är därför att driva de ärenden som kan få ett brett genomslag och hjälpa många människor.

Av erfarenhet vet vi att granskningar driver på förändrings- och förbättringsarbete. Vi har i år inlett temagranskningar av skolors likabehandlingsplaner med fokus på arbetet att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. DO bedriver också ett omfattande främjande arbete. Rektorer och pedagoger går våra grundkurser och fördjupningskurser. Drygt 6 000 av dem använder vårt webbverktyg Plan för skolan som stöd för det förebyggande arbetet mot diskriminering i skolan. Utvärderingar 2013 visar att tre av tio huvudmän, sex av tio rektorer och hälften av de likabehandlingsansvariga uppger att de i sitt arbete använder material från DO. En klar majoritet av dessa (omkring åtta av tio) menar att materialet gett stor eller mycket stor nytta.

Det är viktigt att DO arbetar tillsammans med andra myndigheter för att göra stödet mer effektivt. Vi håller med Riksrevisionen om att samverkan kan fungera bättre. Nyligen har ett nytt samverkansavtal mellan Skolinspektionen och DO upprättats. Det är ett viktigt steg i att underlätta arbetet för de som ansvarar för att förebygga, utreda och åtgärda förekomst av trakasserier.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Fakta

Trakasserier är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning och annan verksamhet enligt skollagen ansvarar för att genomföra ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Utbildningsanordnare ansvarar också för att för att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Ansvaret omfattar alla barn och elever som deltar i eller söker till verksamheten.

Att motverka trakasserier i skolan är ett prioriterat område för DO.